Bitcoin Update (Feb 03) - 10000$ will come true or even higher!
Last time, we bought BTC at 9300$ (on Telegram) and BTC hit 9600$ today, then turn back to 9300$ again so we need to modify our plan in next period.
BTC is still strong enough to pass 9600$ again to come 10000$ or even higher in this week.
If you missed the last train, you can wait 9200-9300$ to hop into the next train. I'm not sure if it will come back but you shouldn't FOMO at this moment
Stoploss will be moved into 9150$
TradingView idea : https://www.tradingview.com/chart/BTCUSDT/76HYmd6t-Bitcoin-Update-Feb-03-10000-will-come-true-or-even-higher/

Cập nhật Bitcoin (03/02) - 10000$ sẽ trở thành hiện thực hoặc cao hơn!
Lần cuối, chúng ta đã mua BTC ở 9300$ (trên Telegram) và BTC đã chạm 9600$ hôm nay, sau đó quay đầu về 9300$ lần nữa vì vậy chúng ta cần phải điều chỉnh lại kế hoạch trong giai đoạn tiêp theo.
BTC vẫn đủ mạnh để vượt qua 9600$ lần nữa để chạm 10000$ hoặc cao hơn trong tuần này.
Nếu bạn đã trễ chuyến tàu cuối cùng, các bạn có thể chờ 9200-9300$ để lên chuyến tàu tiếp theo. Mình không chắc nó có về đó không nhưng tốt nhất không nên FOMO vào lúc này.
Dừng lỗ sẽ được dời về 9150$
TradingView : https://vn.tradingview.com/chart/BTCUSDT/02swmHEI/